Yhdistyksen säännöt
Nimi:                                  Old Machines
Kotipaikka:                         Raahe
Osoite:                                Oikotie 42 92160 Raahe
 
 
1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Old Machines ja epävirallisena lyhenteenä on OLDNES.
Yhdistyksen kotipaikka on Raahe, jonka toimialueena on koko suomi.
 
2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää vanhojen moottoriajoneuvojen harrastusta, entisöintiä, säilymistä ja tallentaa niihin liittyvää perinnettä. Vanhojen koneiden ylläpitäminen ja vaaliminen, alan harrastajien verkoston luominen sekä alan asusteiden hankinta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi osallistua eri tapahtumiin, järjestää kerhoiltoja, kokoontumisia, retkeilyajoja ja näyttelyitä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia sekä testamentteja ja se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä, toimia yhteistyössä eri kerhojen, järjestöjen, ryhmien tai organisaatioiden kanssa.
Yhdistyksellä voi olla myös samaa tarkoitusta ajavia rekisteröimättömiä alayhdistyksiä tai ryhmittymiä. Muuta erityistoimintaa varten eri alajaostoja, ryhmiä tai ryhmittymiä, jotka noudattavat Old Machines sääntöjä sekä aatteita.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa taikka muuten välitöntä taloudellista hyötyä jäsenilleen. Toiminta on pääasiassa voittoa tavoittelematonta.
Yhdistys voi tarvittaessa tai niin halutessaan palkata työntekijöitä.
Yhdistys on aatteeltaan ja poliittiselta kannaltaan sitoutumaton.
Pyrimme myös toiminnallamme edistämään hyväntekeväisyyttä tekemällä lahjoituksia eri kohteisiin.
 
3§ JÄSENYYS
Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä.
Jäseneksi liittyminen ei kuitenkaan edellytä vanhan ajoneuvon omistamista.
Yhdistys ylläpitää jäsenluetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.
Jäsen, joka ei ole suorittanut yhdistyksen määräämiä jäsenmaksuvelvollisuuksiaan vuoden ajalta, eikä täytä niitä uuden maksukehotuksen saatuaan yhden (1) kuukauden kuluessa, katsotaan eronneeksi.
 
VARSINAINEN JÄSEN:
Yhdistyksen varsinainen jäsen voi ehdottaa hallitukselle uutta jäsentä. Hallituksen tulee hyväksyä uusi jäsen yksimielisesti.
Yhdistyksen hallitus voi halutessaan nimetä kunniajäseniä, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.
Alle viisitoista (15) vuotiaat lapset voivat myös olla varsinaisia jäseniä, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.
 
KANNATUSJÄSEN:
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, yritys, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.
Muiden kuin yksityishenkilöiden tulee etukäteen nimetä ja ilmoittaa hallitukselle enintään kaksi edustajaa yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin.
 
PERHEJÄSEN:
Perhejäseniä voivat olla samassa taloudessa asuvat varsinaisen jäsenen kanssa. Perhejäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
 
KUNNIAJÄSEN:
Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö yhdistyksen kokoukseen, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Esityksen kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.
 
4§ EROAMINEN / EROTTAMINEN
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 
5§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäseniltä peritään vuotuiset jäsenmaksut, joiden euromääristä sekä maksuajankohdista päättää yhdistyksen syyskokous.
 
6§ KOKOUKSET
Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä ajankohtana: kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti vaatii yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Kullakin varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin voi osallistua vain henkilökohtaisesti. Yhdistyksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.
Syys- ja kevätkokouksen koolle kutsuu yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla tekstiviestillä, sähköpostilla, postiosoitteella, paikallislehdessä tai yhdistyksen hallinnoimassa sosiaalisen median sivuilla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Hallituksen kokoukset kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamana yhdistyksen sihteeri, tai puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla sähköpostilla, tekstiviestillä tai hallituksen ryhmissä sosiaalisessa mediassa.
Yhdistyksen hallitus voi pitää myös sähköisiä kokouksia, joista seuraavassa hallituksen kokouksessa laaditaan pöytäkirjamerkintä.
 
7§ YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toiminnantarkastajan kertomus
 6. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Kokouksen päättäminen
Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
 6. Hyväksytään tulo- ja menoarvio
 7. Päätetään jäsenmaksujen suuruus
 8. Päätetään hallituksen varsinaisten- ja varajäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus
 9. Päätetään yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi (2) vuodeksi säännöissä mainitun 9 § mukaisesti.
 10. Valitaan hallituksen erovuoroisten tilalle kahdeksi (2) vuodeksi säännöissä mainitun 9 §
 11. Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja
 12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 13. Kokouksen päättäminen
 
8§ HALLITUS
Hallitukseen kuuluu 3-10 varsinaista jäsentä ja 3-8 varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on 2 kalenterivuotta. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, siten, että he ovat vuorollaan erovuorossa. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla.
Hallitus kokoontuu päättäminään aikoina. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja, sihteeri ja joku läsnä olleista hallituksen jäsenistä tarkastaa.
9§ NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla, sekä rahastonhoitajalla on laajat käyttöoikeudet yhdistyksen tileihin. Yhdistyksen puheenjohtaja voi halutessaan hallituksen päätöksellä hankkia itselleen pankkikortin yhdistyksen käyttötiliin.
10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA VAROJEN KÄYTTÖ
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen viimeinen yhdistyskokous määrää varojen käytöstä, jotka tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä, kirjanpitolakia tilintarkastuslakia
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.